تیم آکادمی مان:

تیم آکادمی مان

میثم رفیعی

مدیر عامل

تیم آکادمی مان

ناهید رفیعی

مدیر مجموعه

مهندس رعنا ابراهیمی

رعنا ابراهیمی

کارشناس نقشه برداری

تیم آکادمی مان

پریا شیرین پور

کارشناس فروش

تیم آکادمی مان

نیما پرماه

تدوینگر

مدرسین آکادمی مان:

تیم آکادمی مان

میثم رفیعی

مدیر عامل

گودرز یزدان پناه

متخصص ژئودزی

عباس شیرزاد چناری

متخصص کارتوگرافی و تهیه نقشه از بناهای تاریخی

منصور حسن پور

متخصص فتوگرامتری

تیم آکادمی مان

مهندس محمد مهدی عابدی

کارشناسی هوافضا