فعالیت و دستاوردها:

حضور در نمایشگاه صنایع معدنی

آبان 1400

حضور در نمایشگاه ایران ژئو

دی 1400